Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané predávajúcim - spoločnosťou TUBES International s.r.o., so sídlom Žilina, Kragujevská 12, PSČ 010 01 Žilina, IČO 36 840 432, ako je táto spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 19551/L (ďalej len „predávajúci“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv.

I.2. Tieto obchodné podmienky sú pre zmluvné strany záväzné v prípade, že sú im známe alebo na ne zmluvné strany odkázali alebo si ich platnosť pre konkrétny obchodný prípad zjednali iným spôsobom. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetky ústne uzatvorené zmluvy podľa čl. II.3. týchto obchodných podmienok. Má sa za to, že tieto obchodné podmienky sú druhej zmluvnej strane známe v prípade, že sa už raz stali súčásťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ďalej sa má za to, že zmluvné strany si zjednali použitie obchodných podmienok a že sa zoznámili s ich obsahom, pokiaľ pripojili svoj podpis na zmluvu či objednávku, kde je odkaz na tieto obchodné podmienky.

II. VZNIK ZMLUVY

II.1. Návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“) sa rozumie písomná listina. Objednávka je považovaná za písomnú taktiež v prípade, že bude prevedená elektronicky, a to prostredníctvom emailu alebo faxom s uvedením mena oprávnenej osoby. Ustanovenie čl. II.3. obchodných podmienok týmto nie je dotknuté.

II.2. Jednotlivá kúpna zmluva je platne uzatvorená v okamžiku, kedy oprávnená osoba predávajúceho potvrdí prijatie objednávky, a to buď písomne alebo elektronicky, prostredníctvom faxu alebo emailu. Prijatie objednávky, ktoré obsahuje dodatky, výhrady či akékoľvek iné zmeny, je odmietnutie objednávky a považuje sa za novú objednávku. V prípade, že kúpna zmluva či objednávka nebude predávajúcim prijatá v termíne do 7 pracovných dní od doručenia, považuje sa za zaniknutú.

II.3. Zmluva je tiež platne uzatvorená v prípade, že sa kupujíci osobne dostaví do prevádzky predávajúceho, ústne uskutoční objednávku tovaru, prevezme objednaný tovar a následne podpíše faktúru – daňový doklad.

III. DODACIE PODMIENKY

III.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a v prevedení podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.

III.2. Tovar bude dodaný v obale vhodnom pre dohodnutý druh tovaru, tak aby zodpovedal dohodnutým prepravným podmienkam. Náklady spojené s balným nesie predávajúci. Vratné obaly sa vracajú len v prípade, že si strany túto povinnosť výslovne zjednali. Za vratné obaly sa považujú len obaly takto označené na faktúre. Ostatné obaly sú považované za nevratné.

III.3. Tovar bude dodaný podľa dodacích podmienok uvedených v zmluve. V prípade, že tieto nebudú obsahom zmluvy bude tovar dodaný v súlade s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami stanovenými zákonom. Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru je dodací list, ktorý je kupujúci povinný potvrdiť a predať predávajúcemu pri odbere tovaru alebo bez zbytočného odkladu po odbere tovaru doručiť predávajúcemu. V prípadoch, kedy súčásťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy je zaistenie dopravy tovaru do určitého miesta, je dokladom preukazujúcim dodanie tovaru prepravný doklad potvrdený kupujúcím alebo osobou ním poverenou. Pokiaľ predávajúci nie je povinný tovar odoslať je dokladom o dodaní tovaru prepravný doklad vydaný kupujúcim alebo dopravcom a predaný predávajúcemu pri odbere tovaru. Pre účely zmluvy sa prepravnými dokladmi rozumejú hlavne nákladné listy CMR, CIM, B/L.

III.4. Dodacie podmienky možno stanoviť odkazom na dodacie doložky INCOTERMS. Dodacími doložkami sa rozumejú vždy dodacie doložky INCOTERMS 2010. U takto zjednaných dodacích doložiek musí byť vždy uvedené miesto (adresa) dodania (určenia).

III.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorá k nemu náleží.

III.6. Kupujúci je povinnný učiniť všetky úkony potrebné k tomu, aby predávajúci mohol objednaný tovar podľa zjednaných podmienok dodať.

III.7. V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou akýchkoľvek splatných záväzkov voči predávajúcemu je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávku tovaru, a to až do vyriešenia danej situácie.

III.8. Obe strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností po dobu, počas ktorej trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú výluky v prevádzke, stávka, epidémie, požiare, prírodné katastrofy, vojenské konflikty, embargo, opatrenia zo strany štátu (EU) vrátane antidumpingu a udalosti podobného charakteru nezávislé na vôli strán. Strana dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej strane a učiniť všetky opatrenia k zmierneniu následkov nesplnenia svojej povinnosti. V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu než 3 mesiace sú obe zmluvné strany povinné obnoviť jednanie o podmienkach zmluvy. Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobena v dôsledku pôsobenia vyššej moci.

III.9. Termín dodania tovaru môže byť predávajúcemu primerane predĺžený o dobu potrebnú pre odstránenie iných prekážok, než prekážok charakteru vyššej moci znemožňujúcich plnenie predávajúceho. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho neodkladne informovať.

III.10. Ak je súčasťou záväzku predávajúceho doprava tovaru k kupujúcemu, je kupujúci povinný predať predávajúcemu písomné dopravné inštrukcie k preprave tovaru do miesta určenia, a to v rámci zjednávania podmienok zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou dopravných inštrukcií budú všetky informácie potrebné k preprave tovaru, a to hlavne identifikácia príjemcu a miesta vykládky tovaru, pracovná doba pre prevzatie zásielky, špecifikácia štátnych sviatkov a ďalších obmedzení pri prevzatí zásielky príjemcom. V prípade, že predávajúci neobdrží dopravné inštrukcie, je oprávnený odložiť termín dodania tovaru, bez toho aby to znamenalo porušenie zmluvy z jeho strany. Pokiaľ budú dopravné inštrukcie neúplné či nepresné, je kupujúci viazaný k zaplateniu všetkých dodatočných výdajov a škôd vzniklých týmto predávajúcemu.

III.11. Predávajúci je oprávnený uskutočniť dielčie dodávky tovaru, ako aj splniť dodávku pred dohodnutým termínom dodania tovaru.

IV.PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1. Kúpna cena tovaru (ďalej len „cena“) je stanovená ako zmluvná v zmysle zákona 526/1990 Sb., o cenách a je uvedená v kúpnej zmluve.

IV.2. Cena je stanovená bez DPH, ktorá je účtovaná zvlášť v súlade s platnými právnymi predpismi.

IV.3. Cena bude kupujúcim uhradená na základe faktúry - daňového dokladu predávajúceho, so splatnosťou minimálne 14, 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je na faktúre – daňovom doklade uvedená dlhšia doba splatnosti. V prípade ujednania platby ceny predom vystaví predávajúci pred dodaním tovaru podľa zmluvy zálohovú faktúru so splatnosťou v deň vystavenia , ktorá sa nepovažuje za daňový doklad. Po prevedení úhrady bude predávajúcim vystavený daňový doklad o prijatej platbe a tovar bude odoslaný kupujúcemu.

IV.4. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, ďalej číslo objednávky či zmluvy, na základe ktorej je tovar dodaný, termín splatnosti, číslo účtu a smerový kód banky, na ktorý má bzť prevedená platba. V prípade absencie zhora uvedených náležitostí je kupujúci oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť doklad späť predávajúcemu k oprave. Dohodnutý termín splatnosti sa znova počíta odo dňa doručenia opravenej faktúry - daňového dokladu kupujúcemu. Predávajúci je povinný doručiť originál faktúry na adresu sídla kupujúceho.

IV.5. Cena bude uhradená prevodným príkazom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre (zmluve či objednávke). Cena sa považuje za uhradenú v okamžiku pripísania peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

IV.6. V prípade meškania s úhradou splatného záväzku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň tohoto omeškania. Zákonný úrok z omeškania nie je týmto ustanovením dotknutý.

IV.7. V prípade, že sa predávajúci dozvie informácie o okolnostiach, ktoré môžu znížiť dôveryhodnosť kupujúceho (zlá platobná morálka, likvidácia, insolventný návrh, apod.), je oprávnený vyzvať kupujúceho k okamžitému zaplateniu všetkých záväzkov vyplývajúcich z už vystavených faktúr, bez ohľadu na termín ich splatnosti; kupujúci je povinný zaplatiť tieto záväzky do 5 dní odo dňa doručenia výzvy. Predávajúci je taktiež oprávnený v takomto prípade požadovať u všetkých dosiaľ nesplnených dodávok platbu ceny vopred, a to bez ohľadu na už dohodnuté platobné podmienky. Predávajúci je ďalej oprávnený uplatniť výhradu vlastníckeho práva podľa čl. V.2. obchodných podmienok a odobrať kupujúcemu dosiaľ nezaplatený tovar.

V. PRECHOD VLASTNÍCTVA, NEBEZPEČIE ŠKODY NA TOVARE

V.1. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru alebo v súlade s dohodnutými dodacími podmienkami. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza nebezpečie škody na tovare okamžikom, kedy mal byť tovar prevzatý od predávajúceho. Pri omeškaní s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady vzniklé s uchovávaním tovaru, jeho manipuláciou či likvidáciou.

V.2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu, aby získal vlastnícke právo k tovaru. Toto vlastnícke právo nesmie byť obmedzené právom iných osôb. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku plného uhradenia ceny za tovar.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

VI.1. Kupujúci je povinný tovar od predávajúceho prevziať a zaistiť bezprostredné prevedenie kontroly najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru. V prípade zistenia vady je kupujúci povinný predávajúcemu vady oznámiť, a to najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia vady na tovare. Pokiaľ sa na tovare vyskytnú vady, ktoré kupujúci nemohol vzhľadom k ich povahe zistiť pri prevzatí tovaru, je povinný tieto vady oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo ich zistil, najneskôr však do 6 mesiacov od dodania tovaru. V prípade nedodržania týchto termínov ztráca kupujúci nároky z vad tovaru. Uplatnením nárokov z vad tovaru je vylúčený nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenú vadou tovaru.

VI.2. Vady musia byť oznámené vždy v písomnom oznámení o vadách, v ktorom je kupujúci povinný opísať, v čom spočíva vada tovaru a priložiť dôkazy o vadách. Kupujúcí je povinný umožniť predávajúcemu prístup k predmetnému tovaru za účelom preverenia oprávnenosti vytýkaných vád. Predávajúci je povinný sa k vadám tovaru vyjadriť do 30-tich pracovných dní od doručenia mu písomného oznámenia o vadách. V prípade, že dôjde k uznaniu vady na tovare predávajúcim, pripadajú kupujúcemu nároky z vady tovaru vo forme zľavy z kúpnej ceny, oprava tovaru či výmena poškodeného tovaru. Konkrétny nárok z vady tovaru určí predávajúci v písomnom oznámení o voľbe nároku z vady tovaru.

VI.3. Kupujúci je povinný zabezpečiť oddelené skladovanie reklamovaného tovaru, a to až do dňa uskutočnenia uplatneného nároku z vady tovaru. S reklamovaným tovarom je kupujúci povinný zaobchádzať len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. Zaobchádzanie s reklamovaným tovarom, ktoré by vybavenie nároku z vady tovaru sťažovalo alebo znemožňovalo je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné. Pokiaľ kupujúci poruší uvedené povinnosti a zároveň neumožní predávajúcemu presvedčiť sa o existencii vady, event. mu neumožní prístup k tovaru, neposkytne predávajúcemu na jeho žiadosť vzorky predmetného tovaru, sú tieto skutočnosti dôvodom pre odmietnutie nárokov z vady tovaru predávajúcim.

VI.4. V prípade, že kupujúcemu vznikne škoda v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy (napr. tiež v dôsledku vadnej dodávky tovaru), bez toho aby boli dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu, bude predávajúci povinný len k úhrade skutočnej škody preukázatelne vyčíslenej kupujúcim, nie však k úhrade ušlého zisku, maximálne však do výšky čiastky zodpovedajúcej 100% (sto percent) kúpnej ceny tovaru. Pre prípad vzniku škody z porušenia rôznych záväzkov predávajúceho, tj. súhrnná zodpovednosť predávajúceho za škody vzniknuté kupujúcemu, v žiadnom prípade neprekročí 100% (sto percent) celkovej kúpnej ceny.

VI.5. V prípade rozporu medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadne vady tovaru bude dohodou strán určená nezávislá osoba s dostatočnými odbornými znalosťami, aby posúdila vady tovaru. Stanovisko vydané touto osobou bude akceptované zmluvnými stranami ako konečné. V prípade nedosiahnutia dohody je túto osobu oprávnený určiť predávajúci.

VII. UKONČENIE ZMLUVY

VII.1. ZMLUVU MOŽNO UKONČIŤ:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou bez udania dôvodu danú ktoroukoľvek zo strán. Dĺžka výpovednej lehoty činí 1 mesiac. Výpovedná lehota začína bežať prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

c) odstúpením od zmluvy v prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorými sa rozumie hlavne nedodržanie platobných podmienok, dodacích podmienok, nedodanie tovaru, zahájenie insolventnosti. Odstúpenie je účinné okamžikom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VIII.1. Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä se zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Bez vysloveného súhlasu kupujúceho pracuje spoločnosť TUBES International s.r.o. s ich osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý povoľuje zákon o ochrane osobných údajov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. V prípade rozdielnych dohôd medzi zmluvou a týmito obchodnými podmienkami majú prednosť vždy ustanovenia zmluvy.

IX.2. Vo všetkých ostatných záležitostiach neupravených zmluvou ani obchodnými podmienkami sa vzájomný vzťah oboch zmluvných strán riadi príslušnými ustanoveniami zákona, obchodného zákonníka a ostatnými platnými predpismi slovenského právneho poriadku, s vylúčením aplikácie Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru.

IX.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu vzniknutého v súvislosti so zmluvou sa pokúsia vyriešiť ho dohodou. Ak nebude vzájomná dohoda dosiahnutá, má každá zo zmluvných strán právo obrátiť sa na obecný súd.

IX.4. Kupujúci sa zaväzuje počas trvania zmluvy a tiež po jej ukončení uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré se dozvedel v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy a ktoré možno považovať za dôverné informácie či súčásť obchodného tajomstva. Predávajúci považuje za dôverné informácie a súčásť obchodného tajomstva predovšetkým informácie, ktoré sú obsahom kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, informácie týkajúce sa okruhu dodávateľov a odberateľov predávajúceho, jeho podnikateľské plány a zámery, všetky výrobné a technické postupy a výsledky dosiahnuté v rámci procesu výzkumu a vývoja u predávajúceho, najmä v oblasti technológie výroby elastických vedení a strojných súčastí potrebnej ku kompletácii týchto vedení a ďalej všetky ostatné informácie, ktoré majú určitú hodnotu, nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a predávajúci akýmkoľvek spôsobom prejavil vôľu tieto informácie utajiť. V prípade, že nie je dohodnuté inak je kupujúci oprávnený tieto informácie podávať tretím osobám či využívať ich pre seba len v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia predmetu zmluvy. Za každé porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dohodnú zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania zo strany predávajúceho.

IX.5. Tieto obchodné podmienky sa použijú taktiež pre úpravu práv a povinností strán vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o dielo, a to za predpokladu, že aplikácia obchodných podmienok je možná s ohľadom na špeciálnu zákonnú úpravu zmluvy o dielo.

IX.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.10.2011.

V Žiline dňa 29.09.2011
TUBES International s.r.o.