Politika kvality

Naším cieľom je:

 • tvorenie stabilných základov rozvoja Firmy dosiahnutím stanovených ekonomických výsledov,
 • komplexná obsluha našich Zákazníkov v oblasti priemyselných hadíc a spojok a rozširovanie obchodnej ponuky o nové druhy sortimentu,
 • zaistenie prístupu Zákazníkov k najmodernejším výrobkom na trhu formou priebežnej aktualizácie obchodnej ponuky,
 • predstavenie atraktívnej ponuky Zákazníkom formou rabatového systému,
 • rozširovanie rozsahu ponúkaných služieb zavádzaním nových technológií,
 • najvyššia možná kvalita služieb poskytovaná Zákazníkom a ich neustále zlepšovanie,
 • informovanie Zákazníkov o aktuálnej ponuke Firmy formou účinnej reklamy a prezentácie,
 • zlepšenie dostupnosti ponúkaných výrobkov formou rozširovania predajných trhov a rozvíjania distribučnej siete,
 • zdokonaľovanie metód riadenia Firmy,
 • rozvoj infraštruktúry a zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov,
 • neustále zvyšovanie kvalifikácie a angažovanosti pracovníkov systémom školení a motivácie.

Zárukou realizácie Politiky kvality firmy je:

 • plné zaangažovanie Vedenia firmy a všetkých pracovníkov do realizácie cieľov Politiky kvality,
 • stála kontrola plnenia požiadaviek a cieľov v oblasti poskytovaných služieb pre zdokonaľovanie systému riadenia akosti ISO 9001:2008.

Ako Riaditeľ firmy som zodpovedný za realizáciu Politiky kvality a zo svojej strany deklarujem, že budem dôsledne presadzovať jej realizáciu nielen mnou, ale tiež vedením a pracovníkmi firmy.

Každý pracovník je povinný v rámci svojich kompetencií a pracovnej náplne dodržiavať a zlepšovať zásady plynúce z prijatej Politiky kvality firmy.

Richard Fredriksen, zakladateľ