Pryžové parné hadice

Gumové hadice na vodnú paru – všeobecné informácie

Gumové hadice na vodnú paru sú vyrobené z vysoko kvalitných gumených zmesí (hlavne EPDM) a v závislosti od pracovného tlaku majú posilnenie textilným alebo oceľovým opletením (alebo kordom). Tieto hadice sú navrhnuté na prácu s nasýtenou parou pri maximálnom pracovnom tlaku od 6 do 18 barov a maximálnej teplote od 160 °C do 210°C, a v niektorých prípadoch aj pre prehriatu paru do 232°C. V prípade použitia pre horúcu vodu jej teplota nesmie byť vo všeobecnosti vyššia ako 90 – 100°C. Ako prehriata para, tak aj horúca voda majú deštruktívnejší vplyv na hadicu, aj pri nižšom tlaku a teplote, než stabilná práca v podmienkach nasýtenej pary.

Gumové hadice na vodnú paru sa používajú vo všetkých druhoch priemyselných inštalácií vykurovacej, technologickej pary ako aj na čistenie parou. Bezpečné používanie týchto hadíc vyžaduje montáž špeciálnych koncoviek na vodnú paru.

Pri výbere hadice pre parové inštalácie je potrebné určiť jej pracovné podmienky:

 • maximálne pracovné tlak pary a jej teplotu;
 • typ pary: nasýtená vlhká para, nasýtená suchá para, prehriata para;
 • či bude hadica vystavená prudkým nárastom tlaku;
 • či bude hadica počas práce pod tlakom podliehať ohybom;
 • či bude hadica používaná stále alebo periodicky, či bude obsluha manuálna;
 • aké sú vonkajšie pracovné podmienky na mieste, kde bude hadica používaná; možnosť mechanických poškodení; či nevystupujú rozliate alebo kondenzujúce sa agresívne chemikálie alebo oleje, ktoré môžu zničiť vonkajšiu vrstvu hadice;

Hadica určená na paru by mala mať príslušné označenie na vonkajšej povrchu.

Výber hadice podľa pracovných podmienok je potrebné potvrdiť v Tubes International!

Je potrebné dodržiavať všeobecné podmienky inštalácie flexibilných hadíc uvedené v katalógu v oddiele „Technické informácie“. Je potrebné zabezpečiť, či sú prípojky (koncovky k hadici) určené na paru. Tubes International odporúča používať len špeciálne koncovky na paru, montované na hadicu skrutkovanými objímkami. Umožňujú dotiahnutie spojenia. Pri montáži koncoviek je potrebné dodržiavať všetky odporúčania ich výberu a montáže uvedené dodávateľom. Skrutky prípojok musia byť po celú dobu prevádzky hadice dotiahnuté. Pred každým spustením inštalácie je potrebné skontrolovať dotiahnutie skrutiek.
Je potrebné vyhnúť sa nadmernému ohýbaniu hadice pri prípojkách.

Uchovávanie
Hadica by mala byť správne uchovávaná, keď nie je používaná. Vhodný stojan alebo paleta znižujú riziko poškodenia počas uchovávania. Hadica by nemala byť zavesená na háku, klinci alebo závesoch, ktoré by mohli spôsobiť prepichnutie alebo poškodenie hadice.

Údržba a periodická kontrola hadice na paru
Všetky gumové hadice na paru sa opotrebúvajú s plynúcim časom. Preto je veľmi dôležitá neustála kontrola stavu hadice, či nedošlo k jej opotrebeniu, ktoré by znemožnilo ďalšiu bezpečnú prevádzku. Obsluha by mala venovať pozornosť:

 • výskytu bublín a hrudiek gumy;
 • trhlinám odhaľujúcim opletenie;
 • únikom pary pri spojoch alebo na akomkoľvek inom mieste hadice;
 • splošteniam alebo zlomeninám, ktoré môžu spôsobiť poškodenie hadice;
 • zníženiu prietoku pary naznačujúcemu „nabobtnanie“ vnútornej vrstvy;

Ak by nastal ktorýkoľvek z vyššie uvedených prípadov, je potrebné hadicu okamžite odstaviť z prevádzky. Túto hadicu je potrebné pred jej opätovným použitím dôkladne skontrolovať. Poškodenia hadíc na paru sa najčastejšie objavujú na ich koncoch, pretože tam sú často ohýbané a deformované.
V takom prípade je potrebné koncovku hadice odrezať a znova nainštalovať spojku. Hadice používané nepretržite v podmienkach stálej vysokej teploty a tlaku by mali byť periodicky kontrolované, či nedošlo k zatvrdnutiu vnútornej vrstvy. Vo väčšine prípadov je na tento účel potrebné odstrániť prípojky.

Bezpečnostné pokyny
Vykonajte analýzu rizík práce s hadicami a parovou alebo horúcou vodnou inštaláciou. Obsluha musí mať vhodné pracovné oblečenie pokrývajúce celé telo vrátane rukavíc, gumového obuvi a ochrany očí. Oblečenie má chrániť telo pred popáleninami v prípade kontaktu s parou alebo horúcou vodou. Uistite sa, či je pracovná zóna bezpečná a či je v nej poriadok. Zohľadnite teplotu vonkajšej povrchu hadíc alebo rúr. Na miestach, kde je možný kontakt s horúcou povrchou, použite izoláciu, aby ste predišli popáleninám. Pred každým spustením inštalácie skontrolujte dotiahnutie spojov. Hadicu nechajte pod tlakom, ak inštalácia nie je v prevádzke. Zníži to výrazne životnosť hadice.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

 Hadice na vodnú paru

Hadice na vodnú paru

Hadice na vodnú paru podľa EN ISO 6134

Hadice na vodnú paru podľa EN ISO 6134

Hadice na vodnú paru FDA

Hadice na vodnú paru FDA

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com