Hadice pre chemikálie

Hadice pre chemikálie

Hadice pre chemikálie – všeobecné informácie

Chemické látky – pojem chemické látky zahŕňa všeobecne celok chemickej prvkov a chemických zlúčenín, existujúcich prirodzene v prírode alebo umelo vytvorených človekom (chemikálie). Ako chemickú látku označujeme jednorodú, čistú látku so stálym, určeným chemickým zložením, teda chemické prvky a zlúčeniny (bez zmesí). Zmesi chemických látok môžu byť jednorodé (roztoky s určenou koncentráciou) alebo nejednorodé (napr. olej a voda). Všetky pružné hadice sú určené na chemické látky a ich zmesi (napr. vody, vzduchu, chemikálií). Chemické hadice Pojem chemické hadice, použitý v tejto kapitole, zahŕňa predovšetkým hadice na kvapalné chemické látky a ich zmesi, najmä charakterizujúce sa vysokou reaktívnosťou a nebezpečnosťou – všade tam, kde je vyžadovaná mimoriadne vysoká odolnosť materiálu hadice voči pretekajúcemu médiu. Budú to rôzne druhy organických a neorganických zlúčenín a ich zmesi (m.in. kyseliny, zásady, roztoky solí, alkoholy, ketóny uhľovodíky, rozpúšťadlá, farby a laky), s rôznou koncentráciou a koncentráciou.

Vždy potvrďte svoj výber hadice na chemickú látku s Tubes International! Tubes International vždy odporúča písomné potvrdenie správneho výberu hadice a/alebo kompletného vedenia k médiu a pracovným podmienkam uvedeným užívateľom.

Koncovky a spojky pre chemikálie (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARTMATÚRY) musia byť tiež chemicky odolné danému médiu. Koncovky je možné uchytiť šróbovacími sponami alebo zaarmovať lisovacími objímkami. Hadice pre chemikálie sú tiež v skupinách: univerzálne hadice, hadice pre ropné látky, teflónové hadice, hadice TYGON®, kompozitné hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

Použitie chemických hadíc zahŕňa:

 • vykládku a nakládku transportných nádrží (napr. paletových kontajnerov, automobilových a železničných cistern) chemickými látkami;
 • technologické procesy tak v chemickom, ako aj v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, biotechnologickom a iných priemyselných odvetviach;
 • plnenie a vyprázdňovanie obalov;
 • laboratóriá

Chemické hadice sa používajú ako hotové, kompletné pružné vedenia s koncovkami, navrhnuté pre striktne určené médium, miesto inštalácie a pracovné parametre, ako aj hadice na bežné metrové prirezávanie, montované na prípojkách a zakončeniach technologického vybavenia.

Hadice vhodné pre chemické látky v špecifickom rozsahu sú tiež zaradené v iných kapitolách oddielu Průmyslové hadice, a to najmä:

 • Hadice na ropné produkty – sú určené pre petrochemické produkty: palivá, oleje, uhľovodíky a ich zmesi, surovú ropu, kvapalný asfalt. Vyrobené z rôznych materiálov: od PVC hadíc cez širokú škálu nitrylových gumených (NBR) hadíc až po hadice z vitónu a polyakrylových zmesí. Široký rozsah použitia: od jednoduchých univerzálnych hadíc, cez hadice na prekládku palív až po špecializované hadice na ťažbu surovej ropy.
 • Teflónové hadice – hadice vyrobené z hladkej alebo žliabkovej trubice z PTFE, s opletením z nehrdzavejúcej ocele alebo polymérnych vlákien, často s ďalším hladkým silikónovým alebo iným elastomérovým povlakom. Vďaka unikátnym vlastnostiam PTFE sú úplne chemicky odolné voči takmer všetkým látkam a relatívne vysokým teplotám. Umožňujú výrobu koncoviek úplne vyložených teflónom, odolných voči chemikáliám. Bežne používané v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 • Kompozitné hadice – hadice zložené z viacerých vrstiev tkaniny a fólie z rôznych termoplastických materiálov navinutých medzi špirálovo stočenými vonkajšími a vnútornými drôtmi. Vhodná kompozícia materiálov tkaniny a fólie (polypropylén, polyamid, teflón, ECTFE atď.) umožňuje dosiahnuť primeranú odolnosť voči palivám a chemikáliám. Hadice sú veľmi ľahké a mimoriadne pružné. Bežne sa používajú na prekládku chemických látok a palív v cestnej, železničnej a prístavnej doprave.
 • Univerzálne hadice – vyrobené z PVC, polyuretánu alebo gumy. Sú určené na všestranné použitie: pre vzduch, vodu, mnohé z týchto hadíc sú vhodné pre použitie s tzv. ľahkými chemikáliami, napríklad riedenými kyselinami a zásadami, chladiacimi kvapalinami, čistiacimi prostriedkami, hnojivami, prostriedkami na ochranu rastlín, odpadovými vodami. Niektoré z nich môžu byť použité pre palivá a oleje. Pre použitie s ľahkými chemikáliami sú tiež vhodné niektoré z hadíc z oddelenia Hadice na vodu a vzduch.
 • Odťahové a ventilačné hadice – to sú ľahké, často väčšieho priemeru, pružné hadice na odťahovanie plynov, prachu, triesok. Nájdete tu aj skupinu chemicky odolných hadíc určených na odťah agresívnych pár a plynov. Tieto hadice sú prevažne vyrobené z fólie alebo impregnovaných tkanín s použitím chemicky odolných materiálov: polyetylén, polypropylén, vitón, hypalón, PTFE. Vystužené špirálou z oceľového drôtu alebo plechu.
 • Hadice TYGON® a VERSILON – to je špecifická rodina hadíc z vylepšeného PVC, rôznych elastomérov a polymérov. Sú to extrudované hadice malých priemerov, bez vystuženia a s opletením, vyrábané z materiálov najvyššej kvality a čistoty podľa unikátnych vzorcov, určené zvyčajne pre nízke pracovné tlaky. Používajú sa v laboratórnej technike, pre peristaltické pumpy a na dávkovanie produktov, tiež agresívnych chemikálií.

Hadice na vysoké tlaky a chemické média nájdete v oddelení Vysoké tlaky. Radu nízkotlakových nevystužených hadíc z polymérnych materiálov, odolných voči chemikáliám, nájdete v oddelení Pneumatika.

Pre výber hadice je dôležité jednoznačne určiť médium – chemickú látku, s ktorou bude hadica pracovať, ako aj vedomosti o jej vlastnostiach a rizikách s ňou spojených. Chemické látky majú svoje bežné názvy, chemické názvy a chemické vzorce. Jednoznačnú identifikáciu látky zabezpečuje klasifikačné (registračné) číslo látky. Existuje mnoho systémov klasifikácie látok podľa rôznych právnych predpisov. Najuniverzálnejším je číslo CAS, používané na celom svete. Príklad:

názovchemický vzorecCAS čísloREACH Registračné čísloIndexové čísloČíslo EU
etanol, etylový alkohol, lieh, …C2H5OH64-17-501-2119457610-43-xxxx603-002-00-5200-578-6

Jedným z najlepších zdrojov informácií o chemickej látke a jej vlastnostiach je tzv. bezpečnostný list. Bezpečnostný list obsahuje presné údaje o zložení chemickej látky, jej klasifikácii, fyzikálnych a chemických vlastnostiach látky, identifikácii rizík, spôsoboch bezpečného skladovania, transportu a mnoho ďalších. Bezpečnostný list je vyžadovaný pre všetky nebezpečné látky, ako aj iné, ktoré nie sú predmetom výnimiek. Nebezpečné chemickej látky boli klasifikované podľa druhov rizík. Jedna látka môže predstavovať viaceré druhy rizík. Druhy rizík sú určené príslušnými symbolmi a označené piktogramami podľa globálneho zosúladeného systému (GHS).

OZNAČENIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PODĽA GHS
chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
výbušnéhorľavéoxidačnétoxickéohrozenie zdraviaplyn pod tlakomžieravéohrozenie pre životné prostredietoxické, dráždivé
nebezpečné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EUiné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EU

Smernica o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ (PED – Pressure Equipment Directive) sa vzťahuje na všetky tlakové hadice s maximálnym prevádzkovým tlakom vyšším ako 0,5 bar. Definuje pravidlá klasifikácie v závislosti od priemeru hadice, tlaku a média. V závislosti od klasifikácie sa hadice buď vyrábajú v súlade so správnou technickou praxou (SEP) bez potreby označenia CE, alebo (kategória I, II a vyššie) vyžadujú označenie CE. Výroba vedení, ktoré musia byť označené CE, závisí od splnenia určitých požiadaviek zo strany výrobcu vedenia (napr. testovanie) a môže si vyžadovať zapojenie externého (notifikovaného) orgánu. Zohľadnenie požiadaviek smernice o tlaku je povinné pre tlakové hadice pre chemikálie v Európskej únii.

Pre špecifické aplikácie hadíc, najmä hadíc na chemikálie, môžu existovať špeciálne požiadavky. Najmä preprava a manipulácia s chemikáliami medzi priemyselnými závodmi je obrovskou oblasťou použitia flexibilných hadíc. Prepravu a manipuláciu s chemikáliami upravujú medzinárodné predpisy (ADR pre cestnú dopravu, RID pre železničnú dopravu). Jednotlivé krajiny majú aj samostatné predpisy pre dohľad nad cestnými a železničnými cisternami, ich plniacimi a vyprázdňovacími zariadeniami a ich vybavením vrátane flexibilných hadíc. V Poľsku sa prekládkové hadice a plniace a vyprázdňovacie zariadenia riadia príslušným predpisom a dozor nad nimi vykonáva spoločnosť Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

fenoménpopisúčinok – nebezpečenstvoprevencia
CHEMICKÁ KORÓZIA– materiál hadice nasiakne médium a napučí sa – materiál hadice sa rozpustí v médiu – materiál hadice chemicky reaguje s médiom – prísady sa vyplaviaoslabenie hadice, netesnosť, možné prasknutiemateriál hadice vhodný pre médium a čas kontaktu s médiom
ELEKTROSTATICKÉ NÁBOJEelektrostatické náboje vznikajú pri prúdení média a akumulujú sa v stene hadiceelektrický výboj (“iskra”), vznietenie alebo výbuchhadice z antistatických alebo vodivých materiálov – v závislosti od rizika javu a jeho možných následkov
TRANSFERmédium (najčastejšie plynné) pomaly preniká cez stenu hadice von alebo sa hromadí pod vnútornou vrstvou a vytvára bublinyprienik nebezpečného média (napr. jedovatého alebo výbušného) alebo zničenie hadice bublinamimateriál a konštrukcia hadice s nízkou priepustnosťou pre médium – v závislosti od rizika výskytu a možných následkov; mikroperforácia vonkajšej vrstvy na zabránenie vzniku bublín

Konštrukcia chemickej hadice

  1. vnútorná vrstva – materiál dostatočne odolný voči chemickej korózii, napr. EPDM, EPM, FKM, polyamid, polyetylén UPE, fluoropolyméry (PTFE, PFA, MFA, FEP)
  2. výstuž – kord alebo textilný oplet; oceľová špirála (jedna alebo viac) pre sacie a výtlačné hadice;
  3. vonkajšia vrstva – materiál odolný voči vonkajším vplyvom

Norma EN 12115 sa zaoberá požiadavkami na hadice a rúrky z gumy a termoplastov pre kvapalné alebo plynné chemikálie. Norma rozlišuje dva typy hadíc a rúrok pre chemikálie s pracovným tlakom do 10 barov a teplotou do + 65 ºC:

 • Typ D: vypúšťanie;
 • Typ SD: nasávanie/vypúšťanie (podtlak do 0,8 bar podľa normy) a z hľadiska elektrických vlastností môžu oba typy existovať ako:
 • M – elektricky spojitý (s medeným vodičom)
 • Ω – elektricky vodivá (vodivá guma; R ≤ 106 Ω)
 • M/T – elektricky spojité a s odporom cez stenu hadice ≤ 109
 • Ω/T – elektricky vodivé a s odporom cez stenu hadice ≤ 109

Norma stanovuje množstvo požiadaviek na hadice a kompletné hadice vrátane: vnútorného a vonkajšieho priemeru, minimálneho polomeru ohybu, označovania, testovania atď. Bezpečnostný faktor pre chemické hadice podľa normy EN 12115 je minimálne 4 (t. j. pri maximálnom prevádzkovom tlaku 10 barov je tlak pri roztrhnutí minimálne 40 barov). Skúšobný tlak 1,5 x pracovný tlak. Materiály stanovené v norme pre vnútornú vrstvu sú NBR, NR, IIR, EPDM, CSM, FKM (vitón), termoplastický PE/UPE (polyetylén) a fluoropolyméry (napr. PTFE, PFA, FEP). V norme sa uvádza (informatívne) chemická odolnosť materiálov voči chemikáliám podľa klasifikácie CAS. Okrem hadíc podľa normy EN 12115 sa používa mnoho typov chemických hadíc, ktoré spĺňajú len niektoré požiadavky normy alebo sú určené na rôzne aplikácie. Norma EN 16643 sa vzťahuje na špecifické požiadavky na hadice a hadičky na kvapalné alebo plynné chemikálie s fluórovanou plastovou vložkou (napr. PTFE), kde jednotlivé vrstvy hadice: vnútorná vrstva, výstuž (oplet), vonkajšia vrstva nie sú navzájom tesne spojené (zlepené, vulkanizované). Táto konštrukcia je typická pre väčšinu PTFE hadíc.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

 Hadice na chemikálie pre ľahké chemikálie

Hadice na chemikálie pre ľahké chemikálie

Hadice na chemikálie pre stredne agresívne chemikálie

Hadice na chemikálie pre stredne agresívne chemikálie

Hadice na chemikálie pre agresívne chemikálie

Hadice na chemikálie pre agresívne chemikálie

Hadice na chemikálie spĺňajúce vysoké hygienické požiadavky

Hadice na chemikálie spĺňajúce vysoké hygienické požiadavky

Hadice na chemikálie pre zóny ohrozené výbuchom (ATEX)

Hadice na chemikálie pre zóny ohrozené výbuchom (ATEX)

Teflónové chemické hadice

Teflónové chemické hadice

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com

FAQ – Hadice pre chemikálie:

Kde sa používajú chemické hadice?

Chemické hadice sa používajú:

 • pri vykládke a nakládke transportných nádrží (napr. paletových kontajnerov, cestných a železničných cistern) chemickými látkami;
 • v technologických procesoch v chemickom priemysle, ako aj v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, biotechnologickom a iných odvetviach;
 • na plnenie a vyprázdňovanie obalov;
 • v laboratóriách.
Z akého materiálu by mala byť vnútorná vrstva chemické hadice?

Materiály, ktoré sa používajú na vnútornú vrstvu chemických hadíc, sú materiály, ktoré musia byť dostatočne odolné voči chemickej korózii, napr. EPDM, EPM, FKM, polyamid, polyetylén UPE, fluórové polyméry (PTFE, PFA, MFA, FEP).

Ako sú chemikálie, nebezpečné látky klasifikované?
OZNAČENIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PODĽA GHS
chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
výbušnéhorľavéoxidačnétoxickéohrozenie zdraviaplyn pod tlakomžieravéohrozenie pre životné prostredietoxické, dráždivé
nebezpečné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EUiné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EU
Ako vybrať hadicu pre chemické médium?

redbežný výber hadice na chemikálie je možné vykonať podľa jej charakteristiky v katalógovom popise, materiálu vnútornej vrstvy a jeho chemickej odolnosti v tabuľke chemickej odolnosti Tubes International:

LátkaEPDMEPMNRNBRCRSBRFPMUPEPTFEPVCPUPA
Kyselina sírová 10%AACCBCAAACXX
Kyselina sírová 10 ÷ 75%BAXXXXAAAXXX
Kyselina sírová 96%CCXXXXA/BAAXXX
Dymivá kyselina sírová (oleum)XXXXXXAXAXXX
Kyselina chlorovodíková ≤ 20%AABBBBAAAAXX

Charakteristiky uvedené v tabuľke sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.

 • A – vynikajúca odolnosť, vhodné pre nepretržitú prevádzku,
 • B – dobrá odolnosť, občasná prevádzka,
 • C – obmedzená odolnosť, obmedzené použitie,
 • X – žiadna odolnosť,
 • – žiadne údaje.